Algemene voorwaarden Duurzame Tuinen

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alledaaruit volgende handelingen tussen P.G.M. Donkers h.o.d.n. Nuenhem Tuinen B.V. t.h.o.d.n. (hierna: Nuenhem Tuinen) en u, de klant. Nuenhem Tuinen B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81209657.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Nuenhem Tuinen producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.
 3. Uw voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deoverige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveelmogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit dezealgemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Nuenhem Tuinen zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen.
 2. Wanneer u akkoord gaat met een offerte, ontvangt u van Nuenhem Tuinen een schriftelijkebevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging ofdoordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Nuenhem Tuinen.
 3. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort,hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Nuenhem Tuinen zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoorgebruik maken van derden.
 2. Nuenhem Tuinen mag bestelde zaken in gedeelten leveren.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Indien Nuenhem Tuinen niet levert binnen deafgesproken termijn, moet u Nuenhem Tuinen schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen. Nuenhem Tuinen kan pas in verzuim komen te verkeren na ommekomst van voornoemde termijn.
 4. U bent verplicht om de diensten van Nuenhem Tuinen af te nemen op het moment dat Nuenhem Tuinen de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Nuenhem Tuinen de overeenkomst ontbinden. Producten worden voor uw risico opgeslagen door Nuenhem Tuinen. De door Nuenhem Tuinen gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder inkomstenderving en opslagkosten, die in dit geval voor Nuenhem Tuinen ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaald.
 5. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Nuenhem Tuinen. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Nuenhem Tuinen is palletruil mogelijk.
 6. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U bent verplicht Nuenhem Tuinen te informeren over de ligging van kabels, leidingen, brokstukken,bodemverontreiniging e.d. alles in de ruimste zin des woords. Indien asbestwordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden, de grond of het water een te hoog PFAS-gehalte heeft volgens de op dat moment geldende norm of brokstukken met een doorsnee van meer dan 50 cm worden aangetroffen, worden de werkzaamheden opgeschort. De werkzaamheden worden pas weer hervat op het moment dat voornoemde uit de grond is verwijderd. De (extra) kosten die gemaakt moeten worden voor asbestsanering (door een extern bedrijf), het reinigen of afvoeren van PFAS-grond, het verwijderen van brokstukken en het herstellen van overige bodemverontreiniging, komen voor uw rekening. Nuenhem Tuinen is niet aansprakelijk voor schade die u mocht lijden in verband met de staking van de werkzaamheden.
 2. U bent verplicht om geleverde producten en werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren.
 3. Nuenhem Tuinen hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Nuenhem Tuinen.
 4. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan Nuenhem Tuinen worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen twee kalenderdagen, nadat u ze heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken). Zonder deze melding worden de betreffende producten of werkzaamheden geacht te zijn geleverd c.q. uitgevoerd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Nuenhem Tuinen conform de overeenkomst heeft geleverd.
 5. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten of de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen, zal Nuenhem Tuinen op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten of werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen maar dit komt doordat u in strijd met de instructies van Nuenhem Tuinen heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.
 6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken en diensten af te nemen en te betalen.
 7. U moet ervoor zorgen dat:
  1. Nuenhem Tuinen op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en)waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan dewettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  2. Nuenhem Tuinen tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens engoedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover metNuenhem Tuinen als dat nodig is;
  3. wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt uervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Nuenhem Tuinen met zijn werkzaamheden begint, zodat Nuenhem Tuinen onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
  4. Nuenhem Tuinen binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Nuenhem Tuinen de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  5. Nuenhem Tuinen tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  6. De plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
  7. Nuenhem Tuinen kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
  8. de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Nuenhem Tuinen opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
  9. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  10. Nuenhem Tuinen gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, zonder dat hieraan voor Nuenhem Tuinen kosten zijn verbonden.
  11. U staat Nuenhem Tuinen toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
  12. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Nuenhem Tuinen gerechtigd deuitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

 

Artikel 5. Wat zijn de kosten van de producten en dienstverlening van Nuenhem Tuinen?

 1. Op de offerte zijn de kosten inclusief en exclusief btw genoemd. Andere door de overheid opgelegdeheffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik vanbijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 2. Nuenhem Tuinen heeft het recht om in de contractperiode jaarlijks op 1 januari de prijs vanonderhoudswerkzaamheden te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Nuenhem Tuinen met zich meebrengen. Bent u het niet eens met de wijziging van de kosten van onderhoud? Wij verzoeken u om dit aan ons te laten weten, zodat we de kostenstijging met u kunnen bespreken. Consumenten kunnen na dit overleg de overeenkomst binnen 8 dagen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. Voor professionele partijen geldt deze opzegmogelijkheid na overleg alleen bij een prijsstijging van meer dan 10%.
 3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Nuenhem Tuinen haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
 4. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten worden mondeling besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten en dienstverlening van Nuenhem Tuinen?

 1.  Nuenhem Tuinen verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. Wanneer Nuenhem Tuinen in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Nuenhem Tuinen betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Nuenhem Tuinen bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Nuenhem Tuinen de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. Nuenhem Tuinen heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen.

Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Nuenhem Tuinen laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten en dienstverlening van Nuenhem Tuinen?

Artikel 7. Wanneer mag Nuenhem Tuinen de overeenkomst opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden?

 1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, magNuenhem Tuinen de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer:
  1. u weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surceance van betaling is verleend aan u, uwondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijkeoverdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.
 2. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. NuenhemTuinen heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

Artikel 8. Wat zijn uw kosten bij annulering?
1. Als u de order annuleert, moet u de kosten die Nuenhem Tuinen hiervoor heeft gemaakt en de

schade die zij daardoor lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. Nuenhem Tuinen behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:

 1. bij annulering binnen één week na akkoord op de offerte: geen kosten, tenzij sprake is van eenspoedopdracht (start werkzaamheden binnen één week) waarbij Nuenhem Tuinen direct naakkoord op de offerte materialen heeft besteld;
 2. bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, langer dan twee weken voor deleveringsdatum: 40 procent van de offerte;
 3. bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, korter dan twee weken voor de leveringsdatum: 50 procent van de offerte.
 4. Bij annulering langer dan één week na akkoord op de offerte, korter dan één week voor de leveringsdatum: 60 procent van de offerte.

Artikel 9. Wat zijn de gevolgen van overmacht?

 1. Wanneer er sprake is van overmacht mag Nuenhem Tuinen de uitvoering van de overeenkomstopschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding

  aan u hoeft te betalen.

 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting,bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, archeologische vondsten, vervuilde grond en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Nuenhem Tuinen.
 3. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Nuenhem Tuinen is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Nuenhem Tuinen geleverde producten blijven eigendom van Nuenhem Tuinen totdat u hetvolledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een anderemanier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Nuenhem Tuinen zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Nuenhem Tuinen hierom vraagt, mag Nuenhem Tuinen de polis van de verzekering inzien.
 5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Nuenhem Tuinen te bewaren.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle stukken (adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen) die door NuenhemTuinen worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt. Deze stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Nuenhem Tuinen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Voorlopige ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven eigendom van Nuenhem Tuinen. Het eigendomsrecht van deze stukken gaat pas over op u, op het moment dat u de overeengekomen vergoeding heeft betaald.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de (onderneming van) de anderepartij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Nuenhem Tuinen verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Nuenhem Tuinen verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Nuenhem Tuinen noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Nuenhem Tuinen gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te zijn Nuenhem Tuinen treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@nuenhem.nl. Nuenhem Tuinen zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 6. Nuenhem Tuinen verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Nuenhem Tuinen uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is Nuenhem Tuinen verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 13. Garantie

 1. Indien door Nuenhem Tuinen garantie wordt gegeven op geleverde zaken, worden schriftelijk

  afspraken gemaakt over de garantietermijn en aanvullende garantievoorwaarden. Op planten geldt

  een garantietermijn van drie maanden.

 2. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Nuenhem Tuinen het

  recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Nuenhem Tuinen hebt laten weten dat

  er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Nuenhem Tuinen kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Nuenhem Tuinen binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

 3. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 4. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op

  garantie vervalt, wanneer de door Nuenhem Tuinen geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Nuenhem Tuinen gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

 5. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.
 6. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd.

Artikel 14. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. De totale aansprakelijkheid van Nuenhem Tuinen is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Nuenhem Tuinen gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Nuenhem Tuinen onder die verzekering draagt. Nuenhem Tuinen verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
 1. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 4. U vrijwaart Nuenhem Tuinen voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Nuenhem Tuinen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.
 6. Nuenhem Tuinen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Nuenhem Tuinen, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

 1. Nuenhem Tuinen kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Nuenhem Tuinen kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te

  plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten

  zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Nuenhem Tuinen worden voorgelegd.

 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Oost- Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.